ANA SAYFA HAKKIMIZDA H�ZMETLER EVDEN EVE NAKL�YAT Y�K B�LD�R�M FORMU ARA� GALER�S� B�ZE ULA�IN
Evden Eve Nakliyat i�i bir tecr�be ve g�ven i�idir. Bu sebeple evden eve nakliye i�lemi ger�ekle�tirilmeden �nce e�yalar�n durumu incelenir ve m��teriye ta��ma bedeli iletilir. Küçükçekmece Nakliyat g�vencesinde ta��ma g�n� yap�lmas� gerekenler ise �unlard�r...

 ambalaj  ambalaj

1- �lk olarak s�k�lmesi gereken mobilyalar s�k�l�r. B�t�n mobilyalar�n�z battaniye ve iplerle sar�larak paketlenir. B�t�n mobilyalar ambalajl� olarak araca y�klenir. Ta��n�lacak yeni adreste de merdivenlerden ambalajl� olarak �kar�l�r. E�yalar yerle�mesi gereken odalar�n�za koyulduktan sonra �zerlerindeki ip s�k�lerek battaniyeler al�n�r.

2- Buzdolab�, f�r�n, bula��k makinesi, �ama��r makinesi, kurutma makinesi ve bombeli caml� vitrinleriniz kartonlara sar�lmak ile birlikte iple ba�lan�r.

3- Yatak odas� gardroplar� demonte ettikten sonra kulp �k�nt�s�, ayar vidalar�, caml� k�s�mlar� ve mente�eleri olmas� nedeni ile kamyonda �k�nt�lar� bo�luklara denk gelecek �ekilde ambalajlan�r. Gidilecek yeni evde tekrar mobilyalar�n montaj� yap�l�r.

4- Bardak, yemek tak�mlar�, kristaller, aksesuarlar hava kabarc�kl� naylonlara sar�l�p koli ve f��lara yerle�tirilir. Mobilyalar�n�z yeni evinizde yerle�ince tekrar yerlerine konulur. Bu a�amadan sonra size vitrin i�indeki e�yalar�n�z� kendi ihtiyac�n�za g�re yerle�tirmeniz kalacakt�r.

 ambalaj  ambalaj
5- Televizyon, video, m�zik seti gibi kolayl�kla zarar g�rebilecek elektronik cihazlar�n�z �nce battaniyelere sar�l�p, sonra muhtelif b�y�kl�kteki kolilere yerle�tirilmek �zere iple ba�lan�r.

6- Evinizin vazge�ilmezi �i�ekleriniz ise b�y�kl�klerine g�re koli ve f��lara yerle�tirilir.

7- Ta��nmadan dolay� herhangi bir hasar olmas� halinde tamir edilebilirse tamir; tamiri m�mk�n de�ilse bulunabilen bir �ey olmas� kayd� ile yenisini al�p m��teriye teslim ediyoruz.

8- T�m personelimiz SSK'l� ve bordroludur.

9-Ev e�yalar�n�z sizin i�in ne kadar �nemliyse bizim i�in de o kadar �nemlidir. Mobilya ambalajlama i�lemleri tecr�beli elamanlar taraf�ndan yap�lmaktad�r. Ev e�yalar�n�z haval� naylonlara yerle�tirilir ve hi� bir zarar g�rmeyecek �ekilde ambalajlama i�lemi yap�l�r. Mobilyalar�n�z�n tecr�beli marangozlar�m�z taraf�ndan montaj ve demontaj� yap�l�r.   

 
EVDEN EVE NAKL�YATPAKETLEME & AMBALAJLAMA�EH�RLER ARASI NAKL�YAT KURUMSAL TA�IMACILIKARA�LARIMIZ �RT�BAT & �LET���M
Haberler::..
rAtak�y Nakliyat Haberler

�zbak�rk�y Nakliyat h�zl�, g�venli ta��ma ve zaman�nda teslimatlar� ile m��terilerinin talep ve beklentilerini tam olarak kar��layarak ko�ulsuz m��teri memnuniyetini sa�layan lider kurulu� olmakt�r.  |Devam �

Atak�y Nakliyat Haberler

Her m��terisini is orta� olarak kabul eden Atak�y Nakliyat, s�rekli geli�meye dayal� kalite y�netimi anlay���yla m��terilerine hatas�z hizmet sunmay� temel g�revi sayar.  |Devam �

Atak�y Nakliyat Haberler
Web Sitemiz Yay�nda !..
Bizimle ilgili dilek ve �nerilerinizi ileti�im sayfam�zda bulunan formu doldurarak iletebilirsiniz.  |Devam �

Yetki Belgelerimiz ::..

k1k3

 
�ehirleraras� Km Hesaplama ::..

şehir

 


 

  Anasayfa | Evden Eve Nakliyat | Kurumsal Nakliyat | �leti�im -
 
Copyright � - küçükçekemece nakliyat